Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
De voorwaarden zijn van toepassing op LiteFeather/LFTC en is gevestigd aan de Vondelstraat 86, 1521 ZS te Wormerveer. De klantenservice van LiteFeather is bereikbaar via telefoonnummer 06-15461747 of via cshop@litefeather.nl. LiteFeather is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60.082.186. Het BTW nummer van LiteFeather is NL1309.68.006.B.03.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van LiteFeather.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van LiteFeather, alsmede op de tussen LiteFeather en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Opdrachtgever wordt hierop geattendeerd en dient akkoord te gaan tijdens het besteproces.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk s chriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met LiteFeather overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LiteFeather en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 In de regel zal LiteFeather levering doen plaats vinden binnen twee werkdagen, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4 Alhoewel LiteFeather de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen LiteFeather en de wederpartij kan (gaan) duiden worden kennelijke typefouten voorbehouden.

2.5 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

Prijzen/tarieven en betaling
3.1 De door LiteFeather in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 LiteFeather behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van LiteFeather van de prijsverhoging.

De aangekochte c.q. bestellingen inzake Cryptocurrency Munten(Cryptocurrency coins) kunnen niet geannulleerd worden. de waarde van de Cryptocurrency Munten(Cryptocurrency coins) is afhankelijk van de prijs en marktontwikkelingen. De waarde hiervan verschilt per seconden, minuten, uren en dagen etc. hierdoor kunnen wij op geen enkelijke wijze de Cryptocurrency Munten(Cryptocurrency coins) terugnemen.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermeld.

3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is LiteFeather gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. LiteFeather zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 15,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft LiteFeather het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is LiteFeather gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van LiteFeather te weigeren.

3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door LiteFeather gecorrigeerd.

Levering/leveringstermijnen/transport
4.1 Overschrijding van een levertijd kan alleen leiden tot schadevergoeding in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van LiteFeather.

4.2 Wij streven ernaar om het product binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.3 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door LiteFeather niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is LiteFeather gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door LiteFeather in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van LiteFeather om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door LiteFeather voortduurt, door de Opdrachtgever van LiteFeather geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl LiteFeather gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door LiteFeather.

4.5 Indien het afleveradres van Opdrachtgever afwijkt van het adres van de contractant van het contract mobiele telefonie, zal LiteFeather trachten het pakket op dit afleveradres van Opdrachtgever te bezorgen. Het door U opgegeven wallet adres (portomonee adres)Cryptocurrency Munten(Cryptocurrency coins)is bindend. Als eenmaal de transacties is uitgevoerd kunnen wij de transacties niet meer terug draaien. LiteFeather kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien het pakket toch op het adres van de contractant wordt afgeleverd.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door LiteFeather uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/Klachten/aansprakelijkheid/retouren
8.1 LiteFeather raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

8.2 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.

8.2.2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

8.2.3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

8.2.4. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

8.2.5. Bij vooruitbetaling zal LiteFeather het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

8.3 Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een Telecom/GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits LiteFeather niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

Garantie
9.1 LiteFeather verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens LiteFeather zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

9.3 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door LiteFeather geleverd toestel bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt dan van een DOA: Dead On Arrival). DOA toestellen worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOAs geldt bovenstaande procedure.

9.4 LiteFeather is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat Opdrachtgever de eventuele uit de reparatie voorvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan LiteFeather. LiteFeather houdt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

Persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

10.2 De Opdrachtgever zal geen reclame van LiteFeather ontvangen, voor zover de Opdrachtgever daar geen toestemming heeft gegeven.

10.3 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van LiteFeather en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van LiteFeather, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door LiteFeather over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van LiteFeather. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen
11 Indien Opdrachtgever aan LiteFeather schriftelijk opgave doet van een adres, is LiteFeather gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever LiteFeather een nieuw adres heeft doorgegeven.

Toepasselijke recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LiteFeathers is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: cshop@litefeather.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

12.3 Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

12.4 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Volgende


MODULE_BOXES_CARD_ACCEPTANCE_BOX_TITLE
Social Networking
Facebook Twitter Instagram Pinterest


Links
Litefeather
LFTC COIN
Forum LFTC Coin
LFTC Exchange

The prices of the coins vary by dealer. We update our prices daily

I hate spam so only registered members can mail me! If you need me! call me!


0 items
Best verkopende artikelen
Talen
English Dutch
Munteenheden


Download Wallets
LFTC Wallet is available on 19 december 2014


Coinshop

We Accept
BTC*LTC*FTC*EAC

CoinShop
Its not what you pay but what you get.

- FreeWebSubmission.com